Bank Spółdzielczy w Księżpolu oferuje ubezpieczenia Grupy Concordia

   Ubezpieczenia Majątkowe

Co można ubezpieczyć?
Od jakich ryzyk?
   Ubezpieczenia Pojazdów

Szereg ubezpieczeń zapewniających bezpieczeństwo kierowcy i jego pasażerom:
   Ubezpieczenia Posiadaczy ROR

I. Przedmiot, Zakres i Okres Ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczonego powstałe na terytorium RP. Ubezpieczenie jest ważne całą dobę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, począwszy od dnia następnego po dniu założenia rachunku.
Towarzystwo nie odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w skutek:
    a) wypadków komunikacyjnych,
    b) zdarzeń zaistniałych pozagranicami RP,
    c) uprawiania dyscyplin sportu polegających na używaniu pojazdów mechanicznych,
    d) zawału serca i udaru mózgu.

II. Suma Ubezpieczenia
Suma ubezpieczeń ustalona jest w wysokości określonej w umowie o współpracy i stanowi górną granicę odpowiedzialnośći Towarzystwa (5.000,00 zł).
Za śmierć Ubezpieczonego zaistniałą w wyniku nieszczęśliwego wypadku Towarzystwo wypłaca 50% sumy ubezpieczenia.
W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu Towarzystwo wypłaci odszkodowanie w wysokości odpowiedniej do stopnia trwałego uszkodzenia ciała lub trwałego rozstroju zdrowia, natomiast w razie 100% inwalidztwa pełną sumę ubezpieczenia.

III. Postępowanie w Razie Wypadku
W razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony zobowiązany jest do:
    1) stosowania się do zaleceń lekarskich,
    2) niezwłocznego zawiadomienia Towarzystwa o zaistniałym wypadku, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wypadku.
    3) przedstawić formularz zgłoszenia szkody - do pobrania w Banku

Bank oferuje Ubezpieczenia dla Kredytobiorców:
     I. Bezpieczny Kredyt (kwota kredytu do 50.000,00 zł)
     II. Bezpieczny Kredyt Plus (kwota kredytu powyżej 50.000,00 zł)
     III. Bezpieczny Rachunek

ZAKRES OCHRONY - Warianty ubezpieczeń:
Wariant I:
- Śmierć naturalna i w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Wariant II:
- Śmierć naturalna i w wyniku nieszczęśliwego wypadku
- Trwała i całkowita niezdolność do pracy
Wariant III:
- Śmierć naturalna i w wyniku nieszczęśliwego wypadku
- Trwała i całkowita niezdolność do pracy
- Utrata pracy
Wariant IV:
- Śmierć naturalna i w wyniku nieszczęśliwego wypadku
- Trwała i całkowita niezdolność do pracy
- Poważne zachorowania
Wariant V:
- Śmierć naturalna i w wyniku nieszczęśliwego wypadku
- Trwała i całkowita niezdolność do pracy
- Utrata pracy
- Poważne zachorowania

powrót do strony głównej